دانلود پروپوزال بررسی اثر چهار آفت کش پروفنوفس، ایمیداکلوپراید، دیازینون و دیمتو

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:


 تاریخچه 

 گیاهشناسی خرما  

 زنجرک خرما 

 مشخصات شکل شناسی آفت 

 طبقه بندی ومشخصات مرفولوژیك زنجرک‏های خرما  

 طبقه بندی زنجرک خرما 

خانواده Issidae  

 خانواده Cicadidae   

 خانواده Tropiduchidae  

 مشخصات مرفولوژیك زنجرک خرما  

 مقایسه خصوصیات زیست‏شناسی نسل های مختلف آفت 

 نقش عوامل اقلیمی در فعالیت زنجرک خرما 

 سرما و یخبندان

 باران

 نور

 دشمنان طبیعی

 بررسی منابع  

فصل سوم:مواد وروشها

مشخصات محل و زمان اجرای آزمایش 

آب و هوا  

 مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 

 روش تحقیق 

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  

فصل چهارم :نتایج و بحث

نتایج 

 درصد تلفات سموم مورد بررسی بعد از گذشت یک روز بعد از سمپاشی 

 درصد تلفات سموم مورد بررسی بعد از گذشت سه روز بعد از سمپاشی 

 درصد تلفات سموم مورد بررسی بعد از گذشت هفت روز بعد از سمپاشی 

 درصد تلفات سموم مورد بررسی بعد از گذشت چهارده  روز بعد از سمپاشی  

درصد تلفات سموم مورد بررسی بعد از گذشت بیست و یک روز بعد از سمپاشی 

  درصد تلفات سموم مورد بررسی بعد از گذشت بیست و هشت روز بعد از سمپاشی 

 برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,