دانلود بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار نظر حسابرسبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه 

مطالعاتی تاریخچه 

مسأله بیان 

 اهمیت موضوع تحقیق 

تحقیق اهداف 

 فرضیه های تحقیق

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

مطالعاتی حدود 

 تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه 

 چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 

 هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟

سود مدیریت تعریف 

سود مدیریت انواع 

 مدیریت سود و انگیزه های آن 

 روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود

 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟

 تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 

 نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود

 عدم تقارن اطاعاتی و مدیریت سود

شرکتی حاکمیت 

 شرکتی حاکمیت تعریف فهرست مطالب

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی  

 شرکتی حاکمیت اهداف 

 طبقه بندی حاکمیت شرکتی 

 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 

   مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت  

  سهامداران 

 مشتریان داخلی و خارجی شرکت 

 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت 

 روند تغییرات نقش هیلت مدیره 

 تفایک وظایف رییر هیلت مدیره و مدیرعامل 

 نقش مدیران غیر موظف غیر اجرایی در حاکمیت شرکتی 

  سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 

 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود  

 حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران 

 دایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی  

 مالایت پراکنده و حاکمیت شرکتی 

 شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی  

 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی 

 کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی 

 حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک 

 عدم تقارن اطاعاتی و حاکمیت شرکتی  

 رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 

 اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 

 حاکمیت شرکتی و مالیات 

 گزارش حسابرسی و مدیریت سود فهرست مطالب

نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تماین

 انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت 

 تعویض حسابرس و استقال حسابرس 

بخش دوم پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 تحقیقات انجام شده در خارج کشور :

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه 

تحقیق روش 

آماری جامعه 

آماری نمونه 

 مدل تحلیلی تحقیق

 روش های آماری تحقیق

 ابزارجمع آوری داده ها

 روش جمع آوری داده ها 

 متغیرهای مورد مطالعه

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه 

 بررسی آماره های توصیفی

 آزمون های معنادار بودن مدل

  فرضیه بررسی 

 :بلوک  مدل شروع بلوک 

 مدل روش بلوک :  بلوک 

 جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل

 برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,