دانلود تاثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول كلیات تحقیق

مقدمه 

 بیان مسأله 

 اهمیت تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 چهار چوب نظری تحقیق 

 فرضیه های تحقیق 

 قلمرو تحقیق 

 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

 مقدمه 

 ساختار سرمایه 

 استراتژی تأمین مالی 

روش های تأمین مالی 

 تأمین مالی کوتاه مدت 

 تأمین مالی میان مدت 

 تأمین مالی بلند مدت 

 تأمین مالی و ساختار سرمایه 

 هزینه تأمین مالی 

 روش تعیین ساختار سرمایه 

 تئوری های ساختار سرمایه 

 دیدگاه سود خالص 

 دیدگاه سود خالص عملیاتی 

 دیدگاه سنتی 

 دیدگاه مود یلیانی و میلر 

دیدگاه ایستا تئوری توازی یا نظریه مصالحه 

 دیدگاه ترجیحی 

 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 

 گروه صنعت 

 اندازه شرکت 

 نرخ رشد شرکت 

 سود آوری 

 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت 

 دارایی های وثیقه ای 

 اهرم عملیاتی 

 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 

 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 

 تحقیقات داخلی 

 تحقیقات خارجی 

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق

 مقدمه 

 روش تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 فرضیات تحقیق 

 مدل تحلیلی تحقیق 

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 

 جامعه آماری 

 نمونه آماری 

 روش گردآوری اطلاعات 

 واکاوی داده ها 

 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 

 بررسی مفروضات رگرسیون 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏ 

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی مفروضات رگرسیون سال  

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای   

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 مقدمه 

 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 

 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق 

 پیشنهادات کاربردی 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 

پیوست ها

منابع و ماخذبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,