دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد عمران


دانلود

شامل:

با توجه به زلزله خیز بودن ایران، تا کنون مدلهای مختلف یک و دو بعدی از اثرات ساختگاهی ارائه گردیده است که تفاوت قابل توجهی در نتایج پیش بینی شده و مقادیر زلزله ثبت شده وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر اهمیت بررسی سه بعدی اثرات ساختگاه را مطرح می نماید.

خلاصه

بیان مسئله

سئوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

بررسی منابع

مواد و روش ها روش تحقیق

نتایج مورد انتظار

معیار ارزیابی موفقیت

برنامه زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع و ماخذ

واژه نامه 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,