دانلود پروپوزال بررسی تاثیر سبک های فرزندپروری با احساس تنهایی نوجوانان دختر

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:
سبكهای فرزند پروری 

 پاسخدهی 

توقع

والدین قاطع و اطمینان بخش

والدین مقتدر

بلوغ شناختی و اجتماعی 

مسئولیت تربیت فرزندان 

كاپلان

والدین خودكامه و مستبد 

والدین دموكرات

 تحریك پذیر، انعطاف پذیر، زورگو، خشن 

 سهل انگار 

غیر منطفی 

رئوفیان مقدم

پدر و مادرهای مساوات طلب

سهل گیر و بی بندوبار 

پدر و مادرهای مستبد

 ناراضی، گوشه گیر 

لمبورن 

فرزندانی مستقل 

نظارت و كنترل پدر و مادر 

سبک های فرزندپروری والدین 

فرزندپروری آزادگذاری 

 سبک فرزندپروری آمرانه 

سبک فرزندپروری اقتدار منطقی 

 فرزندپروری آزادگذاری برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,