X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدمرجع کامل پروپوزال - آرشیو 1395/8

رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود پاپان نامه حقوق آدم ربایی
دانلود‏ شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان ‏یك بزه بین‌المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یكی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن ‏اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مكانی به مكان دیگر بدون رضایت به قصد ‏سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، ‏مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا ‏و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق كیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار ‏گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترین قانونی كه در خصوص جرم ‏آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتكاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 ‏می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی ‏این سوال مطرح می‌شود كه آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یكی از نقاط قوت قانون ‏اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، ‏جرائم دیگری وجود دارند كه به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص ‏قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 ‏قانون مذكور جرم اخفای اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. ‏متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یك ماده و یك تبصره خلاصه نموده است این در حالی است كه در قانون ‏تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .‏برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 58
     
print

دانلود تاثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل:فصل اول كلیات تحقیق

مقدمه 

 بیان مسأله 

 اهمیت تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 چهار چوب نظری تحقیق 

 فرضیه های تحقیق 

 قلمرو تحقیق 

 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

 مقدمه 

 ساختار سرمایه 

 استراتژی تأمین مالی 

روش های تأمین مالی 

 تأمین مالی کوتاه مدت 

 تأمین مالی میان مدت 

 تأمین مالی بلند مدت 

 تأمین مالی و ساختار سرمایه 

 هزینه تأمین مالی 

 روش تعیین ساختار سرمایه 

 تئوری های ساختار سرمایه 

 دیدگاه سود خالص 

 دیدگاه سود خالص عملیاتی 

 دیدگاه سنتی 

 دیدگاه مود یلیانی و میلر 

دیدگاه ایستا تئوری توازی یا نظریه مصالحه 

 دیدگاه ترجیحی 

 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 

 گروه صنعت 

 اندازه شرکت 

 نرخ رشد شرکت 

 سود آوری 

 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت 

 دارایی های وثیقه ای 

 اهرم عملیاتی 

 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 

 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 

 تحقیقات داخلی 

 تحقیقات خارجی 

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق

 مقدمه 

 روش تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 فرضیات تحقیق 

 مدل تحلیلی تحقیق 

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 

 جامعه آماری 

 نمونه آماری 

 روش گردآوری اطلاعات 

 واکاوی داده ها 

 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 

 بررسی مفروضات رگرسیون 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏ 

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی مفروضات رگرسیون سال  

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای   

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 مقدمه 

 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 

 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق 

 پیشنهادات کاربردی 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 

پیوست ها

منابع و ماخذبرچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 54
     
print

دانلود بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار نظر حسابرسبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل:فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه 

مطالعاتی تاریخچه 

مسأله بیان 

 اهمیت موضوع تحقیق 

تحقیق اهداف 

 فرضیه های تحقیق

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

مطالعاتی حدود 

 تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه 

 چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 

 هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟

سود مدیریت تعریف 

سود مدیریت انواع 

 مدیریت سود و انگیزه های آن 

 روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود

 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟

 تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 

 نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود

 عدم تقارن اطاعاتی و مدیریت سود

شرکتی حاکمیت 

 شرکتی حاکمیت تعریف فهرست مطالب

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی  

 شرکتی حاکمیت اهداف 

 طبقه بندی حاکمیت شرکتی 

 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 

   مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت  

  سهامداران 

 مشتریان داخلی و خارجی شرکت 

 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت 

 روند تغییرات نقش هیلت مدیره 

 تفایک وظایف رییر هیلت مدیره و مدیرعامل 

 نقش مدیران غیر موظف غیر اجرایی در حاکمیت شرکتی 

  سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 

 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود  

 حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران 

 دایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی  

 مالایت پراکنده و حاکمیت شرکتی 

 شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی  

 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی 

 کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی 

 حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک 

 عدم تقارن اطاعاتی و حاکمیت شرکتی  

 رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 

 اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 

 حاکمیت شرکتی و مالیات 

 گزارش حسابرسی و مدیریت سود فهرست مطالب

نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تماین

 انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت 

 تعویض حسابرس و استقال حسابرس 

بخش دوم پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 تحقیقات انجام شده در خارج کشور :

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه 

تحقیق روش 

آماری جامعه 

آماری نمونه 

 مدل تحلیلی تحقیق

 روش های آماری تحقیق

 ابزارجمع آوری داده ها

 روش جمع آوری داده ها 

 متغیرهای مورد مطالعه

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه 

 بررسی آماره های توصیفی

 آزمون های معنادار بودن مدل

  فرضیه بررسی 

 :بلوک  مدل شروع بلوک 

 مدل روش بلوک :  بلوک 

 جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل

 برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 61
     
print